sporak


žádost

Kdo může o dotaci žádat

Je to vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu).

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak: stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, náklady na zkoušky nebo testy, náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu.

otaznik

Za jakých podmínek

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti musí pobírat ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení. Kontakt: 703 679 914 Po - Pá: 8.00 - 17.00 hod. nebo na náš email: info@profi-dotace.cz

PROFESIONALITA - OSOBNÍ PŘÍSTUP - SPOLEHLIVOST

Náš team

Na co lze dotaci čerpat

Dotaci lze čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Typy podporovaných zdrojů tepla: Elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013). Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována. Pro výběr nového zdroje tepla můžete využít Seznam výrobků splňujících požadavky dotace.

ruka

Podpora je poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů, u tepelného čerpadla je to do výše 180 000,- Kč, u kotlů na biomasu je to 130 000,- Kč.

Po provedení výměny je potřeba předložit

Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla, kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu, kopie zprávy o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle, kopie faktur/daňových dokladů, případně další doklad, který stanoví příslušný kraj. Žádosti přijímají jednotlivé krajské úřady. V Praze je to Magistrát hlavního města Prahy. Mezi způsobilými výdaji je také položka Náklady související s administrací žádosti o podporu (pokud za Vás dotaci vyřizuje společnost).